Komunikat dotyczący opodatkowania VAT sprzedaży toreb na zakupy z tworzyw sztucznych

Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat dotyczący opodatkowania VAT sprzedaży toreb na zakupy z tworzyw sztucznych. Zgodnie z treścią komunikatu „Opłata recyklingowa jest dochodem budżetu państwa i powinna być wpłacana do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana – na rachunek
bieżący dochodów Ministerstwa Środowiska. Z uwagi na termin przekazywania opłaty recyklingowej (nastąpi to po
raz pierwszy do 15 marca 2019 r.) w chwili obecnej taki rachunek jeszcze nie został utworzony.”
Chcąc prawidłowo wyliczyć opłatę recyklingową już dziś należy odpowiednio zaprogramować do tego kasy. „..kwota
opłaty recyklingowej będzie możliwa do ustalenia w łatwy sposób – przez przemnożenie liczby toreb i stawki tej
opłaty za 1 sztukę torby (0,20 zł).” Aby jednak było to możliwe konieczna jest znajomość liczby sprzedanych toreb.
W systemach komputerowych takie informacje zazwyczaj możliwe są do uzyskania w programach magazynowych.
W kasach z kopią elektroniczną istnieje możliwość odczytania ilości sprzedaży danego towaru przy użyciu programu do odczytu kopii elektronicznej. Wymaga to jednak odczytania danych z karty lub kart za cały rok sprzedaży
i wygenerowanie odpowiedniego zestawienia w programie komputerowym dołączanym do kasy. W kasach z kopią
papierową już jednak takiej możliwości nie ma. Bez odpowiedniego zaprogramowania kasy już na początku 2018 roku nie będzie możliwości wykonania odpowiedniego zestawienia do wyliczenia opłaty recyklingowej w przyszłym roku.

Jak ustawić kasy, aby można było w prosty sposób wyliczyć opłatę recyklingową?
Kasy z kopią papierową posiadają funkcjonalność pozwalającą w prosty sposób wyznaczyć ilość i wartość sprzedaży dla zdefiniowanych grup towarów. Należy ustawić jedną z grup jako grupę okresową obejmującą tylko towary, które podlegają opłacie recyklingowej. Można ustawić jedną taką grupę lub więcej, jeżeli chcemy mieć osobne statystyki dla różnych opakowań.

W razie problemów z konfiguracją urządzeń prosimy o kontakt z serwisem. 

 

Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie Ministerstwa Finansów:
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/id/6240194

Poniżej cytujemy najistotniejsze z punktu widzenia użytkowników urządzeń fiskalnych punkty tego komunikatu.

Opodatkowanie VAT sprzedaży toreb na zakupy z tworzyw sztucznych
• 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające opłatę recyklingową, która będzie pobierana
od lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, oferowanych przy zakupach.
• Opłata ta będzie pobierana przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub
hurtowego.
• Stawka opłaty recyklingowej wynosi 0,20 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

WAŻNE: Ministerstwo Finansów informuje, że opłata recyklingowa, która jest elementem należności za dostawę lekkiej torby, jest wliczana do podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy opodatkowanej VAT ze stawką 23%.

Sprzedaż toreb wykazuje się na kasach fiskalnych
Sprzedaż toreb z tworzywa sztucznego na zakupy dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlega ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na zasadach ogólnych – na paragonie fiskalnym umieszczana jest kwota zapłaty z tytułu sprzedaży torby (podobnie w przypadku faktury), nie ma konieczności wyodrębniania samej kwoty opłaty recyklingowej.
Ponieważ paragon i faktura, które potwierdzają sprzedaż toreb, zawierają informacje o liczbie sprzedanych toreb,
kwota opłaty recyklingowej będzie możliwa do ustalenia w łatwy sposób – przez przemnożenie liczby toreb i stawki tej opłaty za 1 sztukę torby (0,20 zł).

Opłata recyklingowa
Opłata recyklingowa jest dochodem budżetu państwa i powinna być wpłacana do 15 marca roku następującego po
roku kalendarzowym, w którym została pobrana – na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Środowiska. Z uwagi
na termin przekazywania opłaty recyklingowej (nastąpi to po raz pierwszy do 15 marca 2019 r.) w chwili obecnej taki
rachunek jeszcze nie został utworzony.

%d bloggers like this: